De Voecht

Jozef De Voecht uit Kontich neemt in 1926 de lijn Kontich-Mechelen over van Joseph Daelemans.

Daelemans had een rommeltje gemaakt van zijn uitbating en vroeg de overdracht aan [1]. Volgens het verslag van de Technische Dienst beschikt De Voecht

over een puik rytuig en blykt volkomen in staat om den dienst Contich-Mechelen ernstig uit te baten.</>

De Antwerpse deputatie keurt de overdracht op 26 juli 1926 goed.

Een jaar later neemt hij een tweede lijn over: Boom-Rumst-Mechelen van Joseph Annemans [2]. Al vlug wordt het baanvak Boom-Rumst niet meer uitgebaat omdat de weg er te slecht bijligt. De sectie Rumst-Mechelen wordt samengevoegd met de lijn Kontich-Mechelen.

We vinden op dat moment twee bussen terug: een Auto-Traction (nr. 1) en een Chevrolet (nr. 2).

De vertrekuren van beide lijnen werden in 1927 door de deputatie vastgelegd. Toch kwam er tegen enkele vertrektijden verzet van de Buurtspoorwegen. De deputatie legt de klachten naast zich neer met de argumentatie dat “de heer De Voecht regelmatig vertrekt doch den buurtspoorweg meestal vertraag heeft.”

In augustus 1930 keurt de Mechelse gemeenteraad de verlenging van de lijn Kontich-Mechelen vanuit de Katelijnepoort naar het station goed. De Voecht had deze verlenging op 2 april 1927 aangevraagd.

Intussen had een zekere Alexander Spanoghe (uit Mechelen) in januari 1930 ook een aanvraag gedaan om een lijn uit te baten tussen het station van Mechelen en de markt te Boom. De deputatie keurt de aanvraag af. Het vak Boom-Rumst wordt dan nog altijd niet uitgebaat.

De Voecht probeert in mei 1934 ook een machtiging voor een lijn tussen Kontich, Reet en Boom te bemachtigen. Het ministerie oordeelt negatief, omdat de lijn parallel met spoorlijn 13 zou lopen.

De dienstregeling van de lijn Kontich-Mechelen uit 1934.

dienstregeling

Op 18 november 1935 vervalt de machtiging van De Voecht voor de lijn Kontich-Mechelen. Door haar voorkeurrecht ging de lijn over naar de NMBS (KB 15 november 1935). De Voecht bleef als pachter voor de spoorwegmaatschappij werken.

Na de Tweede Wereldoorlog komt de lijn Kontich-Mechelen niet meer in dienst. Maar Jozef De Voecht krijgt een andere kans. De lijn Antwerpen-Kontich-Waarloos was door de NMBS verpacht aan de Antwerpsche Autobussen. Maar omdat deze na de oorlog geen bussen meer hadden, verpachtten ze de lijn verder door aan De Voecht. In 1948 vinden we lijn 273 in de NMBS dienstregeling als Antwerpen-Mortsel-Kontich-Waarloos terug. Vanaf oktober 1951 verpacht de NMBS de lijn rechtstreeks aan De Voecht. Slechts enkele ritten worden tot Waarloos doorgetrokken.

Kort na de Tweede Wereldoorlog koopt De Voecht twee Liberty aan, die door Maes van een koetswerk voorzien worden. Deze 41-72 is er één van.

dienstregeling

Ondertussen wordt op 29 april 1949 de nv Autobussen De Voecht opgericht. Als stichters vinden we ondermeer Jozef De Voecht, zijn echtgenote Maria-Sophia Rijpens, en hun beide zonen Edmond (1922-1996) en Marcel.

Het tabelnummer 273 verandert in 1953 in lijn 295. Later zou deze lijn met lijn 296 (Antwerpen-Mortsel-Edegem-Kontich, uitgebaat door Ramael) versmelten.

Kort na de oorlog koopt De Voecht twee Liberty chassis aan. De opbouw wordt door de Antwerpse carrosseriebouwer Maes voorzien. In 1953 worden twee Brossel A92 DLHS gekocht. Nadien zou het bedrijf een trouwe Van Hool klant worden.

Peter Shearman fotografeert in september 1970 deze Van Hool 682 op de Antwerpse Rooseveltplaats.

dienstregeling

Begin 1971 wordt het bedrijf door Van Rompaye uit Edegem overgenomen. Dit bedrijf was tien jaar eerder ontstaan door de overname van de andere uitbater van lijn 295, Ramael.

De maatschappelijke zetel wordt vanaf 1 april 1971 naar Edegem overgebracht.

Noten en bronnen:

  • Op 8 juli 1924 begint Jozef Daelemans zonder vergunning een lijn Kontich-Mechelen (Katelijnepoort) via Walem en Waarloos te rijden. De deputatie keurt op 17 juli 1925 de aanvraag goed, het KB volgt op 18 november. Maar dan beginnen de problemen. Daelemans kan zijn borgsom niet betalen, naderhand worden ook zijn bussen afgekeurd. Ook voert hij ritten niet uit. In juli 1926 is het welletjes en komt de vraag om de exploitatie over te dragen op De Voecht uit Kontich. ^
  • Op 18 juli 1925 kreeg Joseph Annemans de toestemming om een autobusdienst tussen Boom, Rumst en Mechelen in te richten, dit voor een periode van 10 jaar. ^
  • PA Antwerpen: 7e afdeling, GV4/34 (Kontich-Mechelen), GV4/186 (Kontich-Antwerpen)
Terug naar boven